...
Loga Fundusze Europejskie

pfosigw

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 28 października, 2009

Biłgoraj, dnia 09 czerwca 2009r.

RO.3056 – 9/09

 

Informacja Zarządu Powiatu w Biłgoraju dotycząca funkcjonowania Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Biłgoraju w roku 2008 sporządzona celem przedłożenia pod obrady na sesji Rady Powiatu w Biłgoraju.

1. Podstawa funkcjonowania powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na zasadach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz.150  z późn zm.)  działają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powiatowe fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej,  oraz gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przychodami funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie w/w ustawy oraz przepisów szczególnych, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji zobowiązujących podmiot korzystający ze środowiska do uiszczenia na rzecz właściwego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska. Przychodami funduszy mogą być również dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zarząd województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji w/w wpływów.

Wpływy te, powiększone o – przychody z oprocentowania rachunków bankowych        i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz o koszty obsługi rachunków bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe funduszy, w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunki zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Przychód powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią:

 • 10% wpływów z tytułu opłat i kar,
 • 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, dla powiatu na obszarze którego składowane są te odpady.

2. Finansowanie ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a ich przychody gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Środki funduszy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, mogą być także przeznaczane na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej. W oparciu o art. 407 w związku z artykułem 406 ustawy Prawo Ochrony Środowiska środki powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznacza się na:

1)  edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;

2)  wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska;

3)  wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;

3a) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;

4)  realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;

5)  przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;

6)  przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi;

7)  przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;

7a) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;

8)  profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;

9)  wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;

9a) wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych,

10) wspieranie ekologicznych form transportu;

11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody;

12) inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

13) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;

14) inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

3. Podział środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Biłgoraju

Zarząd Powiatu w Biłgoraju do dnia 15 stycznia każdego roku przedstawia do zatwierdzenia Radzie Powiatu w Biłgoraju projekt zestawienia na dany rok przychodów i wydatków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Biłgoraju. Zatwierdzone zestawienie przychodów i wydatków funduszu podaje się do publicznej wiadomości. Na podstawie zatwierdzonego Planu Przychodów i Wydatków Funduszu Zarząd Powiatu zatwierdza Zasady Podziału Środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które są podstawą do przyznawania środków finansowych

Podział środków finansowych zaplanowanych do wydatkowania w 2008 roku z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Biłgoraju opierał się o tak sporządzone Zasady Podziału Środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w 2008r. zostały zatwierdzone jako załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2008 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 10 lipca 2008r. Wyżej wymienione „Zasady Podziału ” sporządzone zostały w oparciu o wyżej wymienione przepisy prawne oraz Plan Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Biłgoraju.

Przychód Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Biłgoraju w roku 2008 wynosił 119 685 zł (+ 48 587 z 2007r.). Plan Przychodówi Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Biłgoraju na rok 2008 zatwierdzony został Uchwałą Rady Powiatu w Biłgoraju Nr XIV/135/2008 z dnia 14 lutego 2008r. Stan funduszu na początku roku 2008 wynosił 48 587 zł.

Planowane wydatki wynosiły 148 500 zł, tj.:

 1. 113 000 na dotacje finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju w tym zakupów inwestycyjnych na potrzeby oczyszczalni ścieków DPS Teodorówka,
 2. 2 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 3. 20 000 zł na zakup pozostałych usług: w tym aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Biłgorajskiego oraz Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Biłgorajskiego z elementami Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu Biłgorajskiego),
 4. 1 500 zł na szkolenia specjalistyczne dla pracowników z zakresu ochrony środowiska,
 5. 12 000 na dotacje zadań bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe  w Biłgoraju w tym: zakup map oraz promocja środowiska powiatu.

4. Wydatkowanie środków finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Biłgoraju w 2008r.

Dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu udzielane jest w oparciu o składane wnioski na zasadach i w formie określonych w Zasadach Podziału Środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w postaci refundacji poniesionych przez dotowanego kosztów na wykonanie zadania, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zarządem Powiatu w Biłgoraju, a dotowanym podmiotem. Podstawą do przekazania dotacji jest zgodność rozliczenia zrealizowanego zadania z przedstawionym wnioskiem oraz umową zawartą między Dotującym a Dotowanym.

Do rozliczenia wymagane były następujące dokumenty:

 • Oryginały faktur do wglądu, sprawdzone pod względem merytoryczny i formalnym oraz zatwierdzone do wypłaty i inne dokumenty finansowe celem oznaczenia ich, że zadanie w pewnej części zostało sfinansowane z PFOŚiGW w Biłgoraju.
 • Końcowe rozliczenie kosztów dotyczące całości zadania, tj. zbiorcze zestawienie faktur.
 • Protokół końcowy odbioru inwestycji lub części inwestycji zgodnie z zakresem wykonanych robót.

Do dnia 23 lipca 2008r. (ustalony termin do którego możliwe było składanie wniosków) złożone zostały trzy wnioski o udzielenie dotacji z przedmiotowego funduszu:

1. Powiat Biłgorajski  (Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce)

2. Powiat Biłgorajski

3. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Wszystkie wnioski zostały złożone w określonym terminie w formie zgodnej z punktem III Zasad Podziału Środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Biłgoraju na rok 2008. Zakres wniosków mieścił się w kategoriach określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska i w/w „Zasadami Podziału Środków …”.

Zaakceptowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju podział wyżej wymienionych środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Biłgoraju na rok 2008 (Uchwała nr 107/2008 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego Podziału Środków Finansowych z PFOŚiGW w Biłgoraju na rok 2008) przedstawiał się następująco:

Wnioskodawca – Powiat Biłgorajski (Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce) – przyznano 76 000 zł

Na modernizację zakładowej oczyszczalni ścieków bytowo – gospodarczych Domu Pomocy Społecznej  w Teodorówce. Przyznaną dotację przekazano w przyznanej wysokości.

Wnioskodawca – Powiat Biłgorajski  – przyznano 10 000 zł

Na wydanie mapy turystyczno – krajoznawczej Powiatu Biłgorajskiego. Dotację przekazano w wysokości 8 292,50 zł. zgodnie ze złożonym rozliczeniem.

Wnioskodawca – Starostwo Powiatowe w Biłgoraju – przyznano  2 000 zł

Na emisję dwóch numerów miesięcznika powiatu biłgorajskiego „Biłgorajska Gazeta Powiatowa”. Przyznaną dotację przekazano w przyznanej wysokości.

Łączna kwota wydatkowana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Biłgoraju w roku 2008 wyniosła 89 778,19 zł w tym:

 • 76 000 zł – na dotacje  dofinansowania kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska na potrzeby oczyszczalni ścieków DPS Teodorówka,
 • 10 292,50 zł – na dotacje zadań bieżących w tym wydanie mapy turystyczno – krajoznawczej Powiatu Biłgorajskiego oraz emisja dwóch numerów miesięcznika powiatu biłgorajskiego „Biłgorajska Gazeta Powiatowa”,
 • 488 zł – opłata abonamentowa za rok 2008 – korzystanie z  Internetowego Systemu Informacji o Środowisku,
 • 1 289 zł – na szkolenia z zakresu ochrony środowiska pracowników Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
 • 1 000 zł – na zakup nagród dla laureatów I edycji programu prewencyjnego „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Biłgorajski” w ramach „Porozumienia na rzecz wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony pracy
  w rolnictwie indywidualnym i bezpieczeństwa na obszarach wiejskich
  w powiecie biłgorajskim”.
 • 473,80 zł – zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątania świata” dla uczniów szkół z terenu Powiatu Biłgorajskiego,
 • 234,89 zł – zakup roślin oraz środków pielęgnacyjnych do utrzymania zieleni przy budynku Starostwa.