...
Loga Fundusze Europejskie

Programu wyrównywania różnic między regionami III Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020r.

Całkowita wartość projektu

45 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

45 000,00 zł

Cel projektu: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. Dodatkowe środki Funduszu skierowane na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przyczynią się do wzrostu aktywności osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy i wzmocnienie integracji ze społecznością lokalną. Wielkość uzyskiwanych środków algorytmu na rehabilitację zawodową jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb Pracodawców i osób niepełnosprawnych zarejestrowanych.

Miejsce realizacji: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju (PUP)

Opis zadań, korzyści: Środki na zadania dotyczące aktywizacji zawodowej zostaną przeznaczone w zależności od zapotrzebowania na:

  1. wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
  2. utworzenie stanowiska pracy,
  3. dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

Wyposażenie/utworzenie stanowisk pracy wpłynie na uzyskanie trwałego zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych, stworzenie im dogodnych warunków pracy oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt zgodny z tworzonym stanowiskiem pracy. Środki Funduszu przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych oczekujących na zatrudnienie, będących w ewidencji tut. Urzędu Pracy i tym samym wzrost wskaźnika zatrudnialności osób niepełnosprawnych w powiecie. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przyczynią się do powstania nowych firm na lokalnym rynku pracy, które w przyszłości umożliwią stworzenie nowych miejsc pracy.

Realizacja programu wynika z potrzeby zwiększenia szans na zatrudnienie osób figurujących w ewidencji tut. Urzędu Pracy oraz samozatrudnienie osób niepełnosprawnych. Lokalni przedsiębiorcy w dużym stopniu zainteresowani są tworzeniem miejsc pracy oraz osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu rozpoczęciem działalności gospodarczej ze wsparciem finansowym lub dofinansowaniem. Dodatkowe środki skierowane na zatrudnienie w ramach wyposażonego/ utworzonego stanowiska pracy przyczynią się do uzyskania zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne oraz wsparcia pracodawców działających na lokalnym rynku pracy. Środki na dotację dla osób które będą chciały rozpocząć działalność gospodarczą przyczynią się do realizacji własnych planów i zakupu przedmiotów niezbędnych do jej uruchomienia.