...
Loga Fundusze Europejskie

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (II)

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.

Okres realizacji projektu: 01.01 – 31.12.2016r.

Całkowita wartość projektu

2 108 701,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

2 108 701,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajski.

Opis zadań, korzyści: Działania kosztowe:

  • staże – 222 osoby
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 30 osób
  • bon na zasiedlenie – 10 osób
  • szkolenie grupowe pn. „Kasjer z obsługą komputera i terminali płatniczych” – 10 osób

Korzyści:

  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób niepełnosprawnych – min. 1 osoba,
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób długotrwale bezrobotnych – min. 27 osób,
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób bezrobotnych (poza długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi i o niskich kwalifikacjach) – min. 25 osób,
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób o niskich kwalifikacjach – min. 64 osoby.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju zgodnie z zakresem obowiązków.

Opracował: Powiatowy Urzad Pracy w Biłgoraju PUP)