...
Loga Fundusze Europejskie

e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego

Kategoria: rok 2016 Opublikowano: 8 lipca, 2020

egeodezjalogoŹródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 2.1 – Cyfrowe Lubelskie

Okres realizacji projektu: 31.12.2016r. -30.09.2021r.

 Całkowita wartość projektu                187 500 000 zł 
 Dofinansowanie z EFRR 159 375 000 zł 
 Budżet Państwa      15 450 000 zł 
 Wkład własny 12 675 000 zł 

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez wszystkie 20 powiatów ziemskich Województwa Lubelskiego ( z wyłączeniem miast na prawach powiatu ). Liderem projektu jest Powiat Lubelski.

Cele projekt: Zwiększony poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez działania ukierunkowane na zwiększenie zakresu informacji i zasobów sektora publicznego udostępnionych w postaci cyfrowej, wzmocnienie stopnia cyfryzacji administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie tworzenia i cyfryzacji nowych, poprawy funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących usług, integracji oraz zwiększenia stopnia dostępności dla obywateli.

Przedsięwzięcie zakłada „ucyfrowienie” powiatowych zasobów geodezyjnych obejmujących niemal 70 % powierzchni Województwa Lubelskiego. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ korzystają z nich wszyscy właściciele nieruchomości, w tym inwestorzy. Część zbiorów jest już opracowana w wersji numerycznej, ale reszta ma formę analogową, co nie pozwala na ich szybkie wykorzystanie i udostępnianie. Dlatego celem podjętego przedsięwzięcia jest opracowanie numerycznej bazy danych, włącznie z mapami, by w ten sposób zdecydowanie ułatwić do nich dostęp.
Obecnie osoby, które występują o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków otrzymują je przeważnie w wersji papierowej z niezbędnymi opisami. Dzięki planowanemu uruchomieniu e-usług droga i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii świadczonych przez Powiaty zdecydowanie się skróci, część spraw będzie można załatwić nawet bez konieczności wychodzenia z domu.

Powiat Biłgorajski w ramach projektu ma do wykorzystania ponad 14 mln zł. Środki zostaną wykorzystane na realizację następujących głównych zadań:

  1. modernizacja ewidencji gruntów i budynków z utworzeniem baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) lub poprawach jakości i aktualności, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB,
  2. utworzenie inicjalnej bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz  
  3. utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500).

Powyższe prace zostaną wykonane na obszarze 7 gmin: Potok Górny, Obsza, Łukowa, Tereszpol, Księżpol, Józefów, a także części gminy Biłgoraj.
Ze środków projektu zostanie sfinansowany również: nadzór nad wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, zakup sprzętu informatycznego, zakup oprogramowania do rozbudowy geoportalu do świadczenia e-usług wraz z wdrożeniem oprogramowania oraz szkoleniem pracowników.

logoFE Lu UE

www.mapadotacji.gov.pl