...
Loga Fundusze Europejskie

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r.-do 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu

287 861,15 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

287 861,15 zł

Cel projektu: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi Domu Pomocy Społecznej w Teodoróce polegających na wypłacie dodatków do wynagordzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w celu zwalczania i przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się pandemii covid-19.

Miejsce realizacji: Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce

Opis zadań, korzyści:

1. Wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników medycznych DPS zgodna z wewnętrznym regulaminem wynagradzania ze względu na zwiększenie obowiązków służbowych związanych z wykonywaniem dodatkowych czynności ograniczających ryzyko związane z rozprzestrzenianiem sie Covid-19.

2. Zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu medycznego potrzebnego do zwalczania i przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: BEATA TOKARSKA.

Opracował: Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce (DPS)