...
Loga Fundusze Europejskie

Rozmawiali o przemocy

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 23 kwietnia, 2015

W środę 15 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się spotkanie dotyczące współpracy pomiędzy instytucjami w ramach rozwijania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju. Uczestników spotkania powitał Starosta Biłgorajski, który zaznaczył, iż problem przemocy w rodzinie jest coraz bardziej widoczny w świadomości społecznej i wymaga współpracy wielu instytucji i specjalistów.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Biłgorajski – Marian Tokarski, Wicestarosta – Jarosław Piskorski, Członek Zarządu – Jarosław Lipiec, przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Wydziału Polityki Społecznej – Maria Gontarz i Iwona Komadowska, Powiatowy Koordynator Procedury „Niebieskiej Karty” z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju – st. asp. Jan Rybak, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych – Robert Polański, przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, Kierownicy i Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Przewodniczący i Członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z gmin Powiatu Biłgorajskiego.

Skalę występowania zjawiska przemocy na terenie Powiatu Biłgorajskiego przedstawiła Teresa Jonik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, opierając się na informacji Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju oraz Prokuratury Rejonowej w Biłgoraju.

 

Rok

Ilość interwencji domowych Komendy Powiatowej Policji

Ilość wszczętych postępowań przygotowawczych

 

2012

 

994

 

47

 

2013

 

1257

 

76

 

2014

 

1296

 

61

 

Ogółem

 

3547

 

184

 

 

 

 

Rok

Ilość postępowań dotyczących przemocy w rodzinie prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową

Ilość aktów oskarżenia skierowanych do sądu

 

2012

 

136

 

54

 

2013

 

180

 

49

 

2014

 

163

 

63

 

Ogółem

 

479

 

199

 

Przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Iwona Komadowska omówiła realizację zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pod kątem nadzoru sprawowanego z ramienia Wojewody, podkreślając, że ciężar realizacji tego zadania przenosi się na pomoc społeczną tj. gminy i powiat. Zwróciła uwagę na ustawowy obowiązek opracowania i realizacji powiatowego i gminnych programów przeciwdziałania przemocy i potrzebę współpracy wszystkich jednostek systemu przeciwdziałania przemocy zarówno na szczeblu powiatu jak i gmin oraz funkcjonowania poradnictwa specjalistycznego (prawne, psychologiczne, socjalne). Poruszyła problematykę działania w gminach zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych, zwracając uwagę na zachowanie poufności oraz dbałość o to aby uzyskane informacje nie trafiały do podmiotów nieuprawnionych.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju st. asp. Jan Rybak powiatowy koordynator procedury „Niebieska Karta” szczegółowo omówił rolę Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez stosowanie „Niebieskiej Karty”. Stwierdził, że zdecydowana większość „Niebieskich Kart” sporządzana jest przez Policjantów i zwrócił uwagę na potrzebę usystematyzowania działań policji i pracowników socjalnych w gminach oraz obowiązek policji do uczestnictwa w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych oraz monitorowanie zaistniałych zdarzeń w zakresie przemocy.

Psycholog – Marta Ostolska zatrudniona w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju poinformowała, że czynione są przygotowania do utworzenia grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i zwróciła się do pracowników ośrodków pomocy społecznej z prośbą o motywowanie osób doświadczających przemocy do kontaktu z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i uczestnictwa w spotkaniach.

 O podjęciu oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie – poprzez realizację w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju programu korekcyjno-edukacyjnego – poinformowała Psycholog Małgorzata Zygmunt. Omówiła zrealizowany w ubiegłym roku program korekcyjno-edukacyjny, w którym uczestniczyło 7 sprawców przemocy, którzy do udziału w programie zostali zobowiązani przez Sąd. Zwróciła uwagę, że uczestnikami programu mogą być również osoby skierowane przez ośrodek pomocy społecznej, zespół interdyscyplinarny lub też dobrowolnie zgłaszające chęć udziału.

Zorganizowane na szczeblu powiatu spotkanie zyskało aprobatę uczestników, którzy wyrazili wolę wzajemnej współpracy, mającej na celu rozwiązywanie tak trudnego problemu społecznego, jakim jest przemoc w rodzinie. Wskazano na potrzebę opracowania zbiorczej informacji obejmującej wszystkie gminy w formie ulotki o możliwości i miejscach uzyskania pomocy i poradnictwa w przypadku zaistnienia sytuacji przemocowych w rodzinie. Ulotkę tę przygotują pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju.

opr. T.Jonik