...
Loga Fundusze Europejskie

Uchwała o nieodpłatnej pomocy prawnej

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 13 listopada, 2015

Uchwała Nr 109/2015
Zarządu Powiatu w Biłgoraju
z dnia 12 listopada 2015 roku

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Na podstawie art.32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.), w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz.1255) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się :
– na stronie internetowej Powiatu Biłgorajskiego www.bilgorajski.pl,
– w Biuletynie Informacji Publicznej, www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl,
– na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 – Otwarty konkurs ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2015
Zarządu Powiatu w Biłgoraju
z dnia listopada 2015 r.

 

Otwarty Konkurs Ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowy (Dz.U. z 2015 roku,poz.1445) i art.13 ust.1ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz.1118 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 roku, poz.1255) Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

I. Rodzaj zadania

Powierzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1255).

Miejsce realizacji zadania:
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy zapewnione jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, przy ul. T. Kościuszki 94, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy punktów:
– I. punkt od 7.30-11.30,
– II punkt od 11.30-15.30.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania.

Na realizacje zadania planuje się przeznaczenie dotacji w kwocie 59.946 zł ( 4.995,50 zł miesięcznie ) brutto na prowadzenie jednego punktu.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zasady przyznawania dotacji na realizacje powyższych zadań określają:
– ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r .poz. 118 ze zm.)
– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

2. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność statutową w sferze objętej konkursem, które spełniają następujące warunki:
3. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługującym jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3) udzielanie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sodowo-administracyjnym lub,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postepowaniu sądowo-administracyjnym.
4. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
5. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom fizycznym wskazanym w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

6. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie, określone oddzielnie dla każdego punktu.
7. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust.1pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążącym się z udzielaniem porad prawnych i informacji prawnych;
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art.11 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności poprzez złożenie pisemnego zobowiązania do:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienie profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

8. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotacje niezgodnie z celem jej przyznania a także organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę.
9. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących wykonania zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6,poz.25)
10. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących wykonania zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 r. nr 6 poz.25).
11. Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacja pozarządową będzie uchwała Zarządu Powiatu w Biłgoraju, zatwierdzającą rekomendację komisji konkursowej.
12. Wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:
1) prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach urzędowania instytucji udostepniającej lokal, to jest: I punkt od 7 .30- 11.30, II punkt od 11.30 do 15.30,
2) udzielania pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

13. Termin i warunki składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 04 grudnia 2015 roku.
2. Ofertę należy sporządzić w formie papierowej- według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz.25) Oferta winna być podpisana prze osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli , zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz pieczątkami imiennymi a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
3. W przypadku zamiaru prowadzenia więcej niż jednego punku nieodpłatnej pomocy prawnej, na każdy punkt należy sporządzić oddzielną ofertę realizacji zadania publicznego oraz złożyć ją w osobnej kopercie wraz z kompletem załączników.
4. Oferty przesłane faksem lub złożone drogą elektroniczna nie będą rozpatrywane.
5. Oferta przesłana przesyłka listową będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby ogłaszającego konkurs do dnia 04 grudnia 2015 roku do godziny 1200. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty złożonej w stanie niekompletnym.
6. Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, w godzinach urzędowania lub przesłać przesyłką listową. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Starostwa.
7. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
8. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowania osób go reprezentujących,
2) w przypadku gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym- statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowej,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osoba, o której mowa w art.11 ust.3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
5) pisemne zobowiązania do:
– zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
– zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
7) Oświadczenie oferenta, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art.11.ust 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
9. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
10. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
11. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.
12. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
– złożone przez podmioty nieuprawnione,
– złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu
– złożone po terminie,
– niekompletne,
– dotyczące zadania nie ujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacje na realizacje zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postepowaniu konkursowym.

14. Kryteria i tryb wyboru oferty

1. Informacje o konkursie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatu Biłgorajskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, przy czym oceny ogłoszeń ofert dokonuje Komisja Konkursowa.
2. Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa Zarząd Powiatu w Biłgoraju.
3. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od upływu termin składania ofert.
4. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) kryteria oceny formalnej:

a) ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
b) ofertę złożył uprawniony podmiot,
c) proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu- wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania,
d) ofertę złożono na właściwym wzorze oferty realizacji zadania publicznego,
e) formularz oferty został prawidłowo wypełniony,
f) oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
g) oferta posiada wymagane załączniki.

2) kryteria oceny merytorycznej:
a)zakładane rezultat realizacji zadania, w szczególności mierzalne ( w tym m. in. czas pracy punktu, rodzaj i liczba działań promocyjnych),
b) kwalifikacje i/lub doświadczenia osób zaangażowanych w realizacje zadania,
c) realność kosztów i poprawność ich wyliczeń,
d) wkład osobowy,
e) zasoby rzeczowe, w tym pozyskane nieodpłatnie z innego źródła,
f) doświadczenia organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju

5. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały, po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Konkursowej. Uchwała Zarządu Powiatu w Biłgoraju będzie podstawą zawarcia z podmiotem którego oferta będzie wybrana w konkursie pisemnych umów szczegółowo określających warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia z przyznanej dotacji. Uchwała Zarządu jest ostateczna, jej treść zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Biłgorajskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz.25).
7. Zleceniobiorca po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.25).
8. Warunkiem rozliczenia dotacji jest przyjęcie złożonego sprawozdania przez Zarząd Powiatu.
9. Zarząd Powiatu może wezwać organizację do uzupełnienia sprawozdania.
10. W przypadku nieprzyjęcia sprawozdania przez Zarząd Powiatu organizacja jest zobowiązana do zwrotu otrzymanej dotacji w terminie 14 dni od daty decyzji Zarządu Powiatu.
11. Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia Konkursu.