...
Loga Fundusze Europejskie

Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 w domach pomocy społecznej

Kategoria: rok 2021 Opublikowano: 18 marca, 2021

Źródło finansowania: POWR.02.08.00-00-0108/20, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 30.04.2021r.

Całkowita wartość projektu

190 976,60 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

190 976,60 zł

Cel projektu: Celem wykorzystania grantu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ochronę życia i zdrowia mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce i Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju.  Cel zostanie osiągnięty poprzez zakup środków ochrony indywidualnej/osobistej niezbędnej do zabezpieczenia życia i zdrowia mieszkańców oraz personelu Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce i Domu Pomocy dla Kombatantów w Biłgoraju. Realizacja projektu grantowego ma na celu zapobieganie rozprzestrzenienia się pandemii i ochronę życia i zdrowia osób zagrożonych. Wydatki zostaną poniesione wyłącznie w związku z pandemią COVID-19.

Miejsce realizacji: Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce i Dom Pomocy dla Kombatantów w Biłgoraju.

Opis zadań, korzyści: Zakup środków ochrony osobistej potrzebnej do zwalczania i przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii poprzez poprawę warunków i jakości świadczonych usług związanych z COVID – 19.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Beata Tokarska, Bożena Kiesz.

Opracował: Tomasz Rabiej