...
Loga Fundusze Europejskie

Z Eurostażem w przyszłość

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) – Mobilność edukacyjna (KA1) Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry (KA102).

Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. – 31.08.2021r.

Całkowita wartość projektu

406 517,72 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

406 517,72 zł

Cel projektu: odbycie staży zawodowych uczniów w zawodach technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk w nowoczesnych przedsiębiorstwach zagranicznych; rozwój kompetencji kluczowych oraz językowych; rozbudowanie sieci międzynarodowej współpracy; zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów oraz przyszłych absolwentów; zwiększenie kompetencji kadry szkoły w zakresie zarządzania projektami międzynarodowymi; wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły; zwiększenie wiedzy o innych krajach.

Miejsce realizacji: Grecja.

Opis zadań, korzyści: Uczestnicy projektu zostali wybrani w toku postępowania rekrutacyjnego. Uczestnicy stażu i uczniowie zakwalifikowani do projektu na liście rezerwowej są objęci programem przygotowawczym w ramach, którego uczestniczą w zajęciach językowych, pedagogicznych, zawodowych, kulturowych oraz organizacyjnych. W trakcie 2-tygodniowego stażu uczestnicy odbędą 10 dni praktyk w zakładach pracy, wezmą udział w specjalnie dla nich przygotowanym programie kulturowym, na który składać się będą np. wycieczki krajoznawcze, zajęcia z języka greckiego, wieczór kulturowy. Uczniom podczas wyjazdu towarzyszyć będą opiekunowie-nauczyciele ze szkoły. Do ich zadań należeć będzie zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, wspieranie ich, a także monitorowanie postępów uczestników. Uczniowie nabędą lub udoskonalą różnorodne kompetencje: zdobędą wartościowe doświadczenie zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie; rozwiną kompetencje językowe; wykształcą postawy otwartości i tolerancji w stosunku do innych kultur i narodowości; uzyskają umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, aklimatyzacji, komunikacji; uzyskają wiedzę na temat Grecji, tamtejszej kultury i zwyczajach. Ponadto efektem odbycia takiego stażu powinno być zwiększenie pewności siebie wśród uczniów, zachęcenie ich do podejmowania nowych wyzwań, także tych związanych z mobilnościami edukacyjnymi i zawodowymi.

Wszyscy uczestnicy uzyskają certyfikaty poświadczające zdobyte przez nich kompetencje, np. Europass Mobilność.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Anna Olszowy – koordynator; Agnieszka Strzelec, Łukasz Fil, Wojciech Stasiewicz, Sławomir Łukaszczyk, Robert Paluch (księgowy).

Opracował: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju (RCEZ)