...
Loga Fundusze Europejskie

Edukacja

Powiat Biłgorajski jest organem prowadzącym dla:

 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju,
 • Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
 • Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju,
 • Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
 • Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju,
 • Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju,
 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Biłgoraju.

Podstawowe informacje dotyczące jednostek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024

I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych

ul. T. Kościuszki 41/43
23-400 Biłgoraj

Dyrektor: Jolanta Rycyk

I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju liczy łącznie 31 oddziałów, w których kształci się 936 uczniów.

Szkoła dysponuje:

 • internatem (liczba miejsc 75),
 • stołówką,
 • skomputeryzowaną biblioteką szkolną z centrum multimedialnym,
 • strzelnicą,
 • kompleksem boisk wielofunkcyjnych,
 • siłownią i halą sportową.
logo ZSZiO

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju 

ul. Przemysłowa 23
23-400 Biłgoraj

Dyrektor: Adam Balicki

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących liczy łącznie 38 oddziałów w których kształci się 923 uczniów.

W skład zespołu wchodzą:

Technikum kształcące w zawodach:

 • technik handlowiec,
 • technik hotelarstwa,
 • technik mechanik,
 • technik organizacji turystyki,
 • technik reklamy,
 • technik przemysłu mody,
 • technik stylista,
 • technik spawalnictwa,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik usług kelnerskich,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Branżowa Szkoła I Stopnia, kształcąca w zawodach:

 • kucharz,
 • fryzjer,
 • cukiernik,
 • przetwórca mięsa,
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • wielozawodowa: fotograf, piekarz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, kucharz, sprzedawca, stolarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń.

Branżowa Szkoła II Stopnia, kształcąca w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

 
Ponadto szkoła prowadzi kurs kwalifikacyjny:
 • Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Szkoła dysponuje internatem mogącym pomieścić 124 osoby oraz nowoczesnym zapleczem warsztatowym do prowadzenia zajęć praktycznych. Do dyspozycji uczniów jest również biblioteka, siłownia i sala gimnastyczna oraz nowoczesny kompleks sportowy.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

ul. T. Kościuszki 98
23-400 Biłgoraj

Dyrektor: Jarosław Dubiel

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej posiada łącznie 46 oddziałów i kształci obecnie 1322 uczniów w następujących typach szkół:

Technikum Mechaniczno – Elektryczne kształcące w zawodach:

 • technik ekonomista,
 • technik elektronik,
 • technik elektryk,
 • technik informatyk,
 • technik mechatronik,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik programista,
 • technik rachunkowości.

Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Branżowa Szkoła II stopnia:

 • technik elektryk,
 • technik pojazdów samochodowych.

Szkoła dysponuje internatem mogącym pomieścić 84 osoby.

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

ul. Cegielniana 24
23-400 Biłgoraj

Dyrektor: Stanisław Sitarz

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących liczy 35 oddziałów, do których uczęszcza łącznie 963 uczniów.

W zespole funkcjonują:

Liceum Ogólnokształcące

Technikum Budowlane kształcące w zawodzie: technik budownictwa i technik dekarstwa.

Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodach:

 • murarz – tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • dekarz.

Branżowa Szkoła II stopnia kształci w zawodach:

 • technik budownictwa
 • technik dekarstwa,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła dysponuje internatem mogącym pomieścić 95 osób, stołówką, halą sportową, krytą pływalnią, biblioteką.

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. „Wira” Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj

Dyrektor: Aldona Kozak

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju jest placówką oświatową dla uczniów o specjalnych potrzebach  edukacyjnych. Edukacją objęte są dzieci i młodzież z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.

Do szkoły przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W bieżącym roku szkolnym w zespole uczy się 65 uczniów oraz 5 wychowanków.

Szkoła Podstawowa

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.

Szkoła posiada pracownie: kulinarną, dekoratorską – sztuki użytkowej, krawiecką i rękodzieła artystycznego, komputerowo – poligraficzną, ceramiczną, stolarska.

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy

 • dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 r.ż

Szkoła poza zajęciami edukacyjnymi i praktycznymi oferuje:

 • indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój dziecka:
  • zajęcia z logopeda, neurologopedą
  • zajęcia z psychologiem
  • rehabilitacja (masaż, fizjoterapia, hydroterapia, terapia twarzowo-czaszkowa, zajęcia na basenie)
  • Integracja Sensoryczna
  • terapia indywidualnej stymulacji słuchu dr Johansena
  • komunikacja alternatywna i wspomagająca (Makatom, PECS, PCS)
  • symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania (pot. metoda krakowska)
  • dogoterapia, hipoterapia
  • zajęcia plastyczne i muzyczne
  • zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej i placu zabaw
 • możliwość rozwijania swoich zainteresowań: zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, fotograficzne i sportowe
 • wycieczki edukacyjne oraz turystyczno – krajoznawcze

Dla absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz ORW szkoła proponuje zajęcia w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus” dofinansowanym przez PFRON.

W ramach programu wsparcia uczestnicy maja zapewnione:

 • zajęcia usprawniające, terapeutyczne i wspierające ruchowo,
 • zajęcia psychoedukacyjne, pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności,
 • zajęcia rozwijające umiejętności w ramach terapii zajęciowej,
 • pomoc psychologiczna i wsparcie w rozwiązywaniu bieżących spraw życia codziennego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju

ul. Kościuszki 41/43
23-400 Biłgoraj

Dyrektor: Szczepan Łubiarz

Poradnia pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 18:00, w piątki od 7:30 – do 16:00.

Poradnia jest publiczną placówka oświatową, zajmującą się:

 • diagnozą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
 • terapią indywidualną, rodzinną, grupową,
 • profilaktyką i psychoedukacją,
 • doradztwem edukacyjno – zawodowym,
 • wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Udziela pomocy:

 • dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkoli i szkół oraz ich rodzicom, zamieszkującym na terenie powiatu biłgorajskiego,
 • uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, mających siedzibę na terenie powiatu biłgorajskiego.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletnich uczniów.

Poradnia świadczy usługi w zakresie:

1. Diagnozy dzieci i młodzieży:

– badania psychologiczne (możliwości intelektualne, trudności emocjonalne, dojrzałość szkolna, trudności szkolne, specyficzne trudności w uczeniu się)

 • badania pedagogiczne (dojrzałość szkolna, trudności w nauce, specyficzne trudności w uczeniu się)
 • badania logopedyczne dzieci z zaburzeniami mowy,
 • badania zainteresowań i preferencji zawodowych,
 • diagnoza integracji sensorycznej (S-I).

2. Terapii indywidualnej i grupowej:

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią, z deficytami w rozwoju psychoruchowym,
 • zajęcia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) i zaburzeniami koncentracji uwagi (ADD),
 • terapia metodą EEG Biofeedback,
 • zajęcia dla dzieci autystycznych,
 • zajęcia dla dzieci zdolnych,
 • terapia logopedyczna dzieci z zaburzonym rozwojem mowy
 • zajęcia dla dzieci z niedosłuchem,
 • terapia integracji sensorycznej (S-I),
 • terapia rodzin,
 • terapia zaburzeń emocjonalnych i trudności w rozwoju wychowawczych,
 • zajęcia z mnemotechnik – nowoczesne metody zapamiętywania, podnoszące efektywność uczenia się.

3. Doradztwa:

 • doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców
 • i nauczycieli,
 • doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, w tym dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Profilaktyki i psychoedukacji:

 • upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki a także z zakresu rozwoju i stymulacji mowy,
 • warsztaty szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli rozwijające umiejętności wychowawcze,
 • warsztaty dla młodzieży i nauczycieli rozwijające myślenie kreatywne,
 • zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych przygotowujące do wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, planowania kariery i wejścia na rynek pracy,
 • treningi integracyjne realizowane z grupami klasowymi, wzmacniające relacje pomiędzy uczniami,
 • zajęcia psychoedukacyjne realizowane na terenie szkół, placówek, których celem jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych u dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie agresji i przemocy w relacjach rówieśniczych,
 • zajęcia interwencyjne prowadzone na terenie szkół i placówek w sytuacjach trudnych (np. traumatycznych sytuacjach życiowych),
 • zajęcia psychoprofilaktyczne realizowane na terenie szkół, placówek, poświęcone nauce bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież,
 • zajęcia wzmacniające umiejętność skutecznego uczenia się u dzieci i młodzieży, realizowane na terenie szkół, placówek.

Pracownicy poradni wspomagają inne placówki oświatowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych na terenie szkoły, udzielają też wsparcia w sytuacjach kryzysowych, uczestniczą w mediacjach, udzielają porad i konsultacji, prowadzą działalność informacyjną.

W poradni działają ponadto:

 • Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, którego celem jest udzielanie kompleksowej pomocy specjalistycznej dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki szkolnej) oraz ich rodzinom,
 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego,
 • Szkoła dla Rodziców.

Poradnia wydaje:

 • opinie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne po przeprowadzonych badaniach,
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Budynek poradni jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnia posiada dziewięć gabinetów z przeznaczeniem do indywidualnych zajęć diagnostyczno-terapeutycznych oraz pomieszczenie do grupowych zajęć terapeutycznych. Praca prowadzona jest w estetycznych i dobrze wyposażonych gabinetach. Poradnia posiada sprzęti specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia diagnozy i terapii (cyfrowe korektory mowy, platforma do badania zmysłów, EEG Biofeedback), nowoczesne pomoce do zajęć indywidualnych i grupowych.

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

ul. „Wira” Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj

Dyrektor: Urszula Demucha

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą, której zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie zajęć pozaszkolnych.

Młodzieżowy Dom Kultury jest inspirującym miejscem dla dzieci i młodzieży do rozwoju zainteresowań, pasji, uzdolnień i wielu umiejętności poprzez kulturę, edukację i wychowanie. Oferta programowa dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których mogą uczestniczyć – niezależnie od miejsca zamieszkania – dzieci w wieku przedszkolnym aż po młodzież studencką. Różnego rodzaju zajęcia służą wszechstronnemu kształtowaniu młodych ludzi uczęszczających na nasze zajęcia.

Podstawowe funkcje działalności to zajęcia zbiorowe z zakresu tańca, plastyki, muzyki, dziennikarstwa, teatru – zajęcia te mają na celu rozbudzać zainteresowania, pogłębiać zbiorowe przeżycia, zachęcać do wspólnego działania. Pomagamy w rozwijaniu ciekawości świata, twórczej wyobraźni i zaspokajaniu naturalnej potrzeby aktywności.

Uczestnicy pracowni rozwijają swoje zainteresowania i fascynacje poprzez czynny udział w warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod czujnym okiem specjalistów z zakresu plastyki, muzyki, teatru, tańca oraz udział i samodzielną organizację wielu imprez dla środowiska lokalnego, takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje. Na zajęcia organizowane przez naszą placówkę uczęszcza ponad 700 uczniów z terenu Miasta Biłgoraj i innych miejscowości naszego Powiatu.