...
Loga Fundusze Europejskie

kształcenie specjalne

Kierowanie do kształcenia specjalnego

Opis spraw / zadania

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego.

Kogo dotyczy

Dzieci posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wymagane dokumenty

Wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o zapewnienie formy kształcenia zalecanej w załączonym do wniosku orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Formularze / wnioski do pobrania

Wzory formularzy dostępne również w Wydziale Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94, piętro II, pokój nr 209

Opłaty

brak

jednostka / osoba odpowiedzialna

Wydział Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94, piętro II pokój nr 209, Aneta Szczepanek tel. (0-84) 688-20-48; 688-20-00 w. 148

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi i Informacji

ul. Kościuszki 94, parter

Termin załatwienia sprawy

Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w terminie do 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania. (Podstawa art. 35 KPA)

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
    (Dz.U. z 2017r.poz. 59 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
    7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych
    (Dz. U. 2017r. poz. 1743)

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi i dodatkowe informacje

Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół.