...
Loga Fundusze Europejskie

Kompleksowa termomodernizacja obiektów

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 16 stycznia, 2012

loga

W 2011 r. Powiat Biłgorajski w terminie od 1 czerwca do 31 października realizuje projekt „Kompleksowej termomodernizacji obiektów wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce”. Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VIII – Infrastruktura społeczna, Działanie 8.4 – Pomoc społeczna. Zgodnie z podpisaną umową z Funduszem wartość projektu wynosi 1 676 864,50 zł, całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 1 636 515,13 zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 wynosi 1 237 532,74 zł, co stanowi 75,62% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Powiatu Biłgorajskiego wynosi 398 982,39 zł., co stanowi 24,38% kosztów kwalifikowanych.

Zakres prac objętych projektem obejmuje: modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją solarną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, modernizację kuchni i pralni z wymianą urządzeń na zasilane gazem i energią elektryczną oraz rozbiórkę komina stalowego. W zakresie prac w kuchni i pralni przeprowadzane są roboty budowlane i technologiczne. Zakupione też będzie niezbędne wy¬posażenie. Po remoncie w pomieszcze¬niach źródłem ciepła będzie kotłownia gazowa. W zakresie robót budowlanych przy modernizacji pralni przewidziano m.in.: wymianę okładzin ściennych i podłogowych (glazura i terakota), wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w kuchni, wy¬mianę podejść kanalizacyjnych i wo¬dociągowych. Niezbędna wymiana wy¬posażenia przy modernizacji zespołu pomieszczeń pralni przewiduje zakup 12 urządzeń w pralni mokrej i suchej. Do zespołu pomieszczeń kuchennych przewidziano zakup
35 urządzeń, m.in. służących do obróbki termicznej po¬traw, a także zakup i wymianę stołów roboczych, właściwe wyposażenie i urządzenie pomieszczenia zmywalni naczyń kuchennych i stołowych oraz wydawalni posiłków. Razem zostanie zakupionych 47 urządzeń, jako wypo¬sażenie kuchni i pralni. W kuchni przewidziano montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, a także wymianę podejść kanalizacyjnych i wodociągowych oraz wymianę okładzin ściennych i podło¬gowych. Wartość robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjno – Handlowym „OTECH” Sp. z o.o.
z Gorlic wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wynosi 1 528 831,52 zł.

Opr. Tomasz Rabiej

{gallery}inwestycje/termo{/gallery}