...
Loga Fundusze Europejskie

Nieodpłatna pomoc prawna 2024

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Odbywa się to w następujący sposób:

– osobiście;
– za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w szczególności kobiety w ciąży, osoby długotrwale chore, osoby z trudna sytuacją materialną);
– poza punktem.

Po uprzedniej rejestracji pod numerem telefonu 668 150 589, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 lub przez e-mail: nieodplatna@bilgorajski.pl
Dyżur dla osób z niepełnosprawnością w każdy piątek w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (ul. Kościuszki 94), pokój nr 6 (parter).

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w roku 2024, znajdują są na terenie powiatu w następujących miejscach:

PUNKT NR 1
dyżury w godzinach 8:00 – 12:00 pełnia adwokaci
Biłgoraj, ul. Włosiankarska 5C, I piętro pokój nr 144
nieodpłatna pomoc prawna i mediacja
dostęp alternatywny zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240)

PUNKT NR 2
dyżury w godzinach 12:00 – 16:00 pełnia radcowie
Biłgoraj, ul. Włosiankarska 5C, I piętro pokój nr 144
nieodpłatna pomoc prawna i mediacja
dostęp alternatywny zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240)

PUNKT NR 3
Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO
dyżury: poniedziałek, środka, piątek w godzinach 9:00 – 13:00, wtorek, czwartek w godzinach 13:00 – 17:00
Biłgoraj, ul. Włosiankarska 5C, I piętro pokój nr 150
nieodpłatna pomoc prawna i mediacja
dostęp alternatywny zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240)

PUNKT NR 4
Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO
dyżury: poniedziałek, środka, piątek w godzinach 13:00 – 17:00, wtorek, czwartek w godzinach 09:00 – 13:00
Biłgoraj, ul. Włosiankarska 5C, I piętro pokój nr 150
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja
dostęp alternatywny zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240)

W przypadku telefonicznych zapisów na wizyty w punkcie NPP lub NPO konieczne będzie podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz nr telefonu. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Biłgorajski, który będzie przetwarzał Państwa dane w celu umówienia i udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Dane będą zapisywane w systemie teleinformatycznym www.np.ms.gov.pl, którego Administratorem jest Minister Sprawiedliwości. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na tablicy ogłoszeń w miejscu udzielania porad prawnych lub w siedzibie Administratora, ul. T. Kościuszki 94 w Biłgoraju, Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich, pokój 208. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym www.np.ms.gov.pl znajduje się na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości – https://zapisy-np.ms.gov.pl/klauzula-rodo

Zapisy na spotkania możliwe są również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, przy ul. T. Kościuszki 94, w pokoju nr 208.

 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa – Powiat Biłgorajski