...
Loga Fundusze Europejskie

Nadzor nad lasami

I. Nadzór nad gospodarką leśną

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta Biłgorajski, prowadząc gospodarkę leśną na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.
Nadzór to zespół oddziaływań organu administracji publicznej na osoby fizyczne i prawne posiadające lasy, w celu wykonania ciążących na tych osobach obowiązków wynikających z ustawy o lasach. Przez nadzór rozumie się zatem prawo do sprawowania kontroli nad czyjąś działalnością, połączone z uprawnieniem do merytorycznego korygowania tych czynności.

Nadzór nad gospodarką leśną polega na:

 • lustracji, kontroli, opiniowaniu, a także doradztwie,
 • wydawaniu decyzji administracyjnych,
 • kontroli wykonania decyzji.

Starosta nakazuje w drodze decyzji wykonanie ciążących na właścicielach lasów obowiązków odnośnie :

 • ponownego wprowadzania roślinności leśnej w okresie do 2 lat od usunięcia drzewostanu
 • przebudowy drzewostanów
 • przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach do 10 lat
 • usuwanie drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów
 • zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów
 • racjonalnego użytkowania lasu- pozyskania w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu
 • ochrony gleb i wód leśnych.

Starosta wydaje decyzję:

 • na wniosek właściciela w sprawie finansowania z budżetu państwa kosztów odnowienia i przebudowy drzewostanów uszkodzonych przez przemysł, pożary i inne klęski żywiołowe spowodowane czynnikami biotycznymi i abiotycznymi
 • uznanie lasu za ochronny po uzgodnieniu z właścicielem lasu
 • zmiany lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych
 • wykonanie zabiegów ochronnych i zwalczania szkodliwej entomofauny

II. Obowiązki właścicieli lasów

Ustawa o lasach zobowiązuje właściciela lasów, do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej według uproszczonego planu urządzenia lasu, a w szczególności do:

 • zachowania w lasach roślinności leśnej,
 • ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie 2 lat od usunięcia drzewostanu, a w razie szkód wywołanych przez pożary i inne klęski żywiołowe w okresie 5 lat,
 • pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,
 • przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty,
 • racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
 • pozyskiwanie drewna nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
 • pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

III. Prawa właścicieli lasów

Właściciel lasu ma prawo:

 • Pozyskiwać drewno w posiadanym lesie zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub zasadami ustalonymi przez kierownika urzędu rejonowego.
 • Otrzymać dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z przebudową drzewostanów uszkodzonych przez gazy i pyły przemysłowe.
 • Otrzymać dotację z budżetu państwa na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 • Do bezpłatnego doradztwa w zakresie gospodarki leśnej, po zwróceniu się w tej sprawie do nadleśniczego.
 • Do pomocy nadleśniczego w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w posiadanym lesie, na swój wniosek w tej sprawie
 • Występować w uzasadnionych przypadkach z wnioskiem popartym opinią zarządu gminy, do nadleśniczego, o nieodpłatny przydział sadzonek na odnowienie lasu zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu
 • Zakazać wstępu do lasu stanowiącego jego własność, oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem.

IV.  Pozyskanie drewnaw lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwaodbywa się na podstawie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów.

Z lasu można pobrać taką ilość drewna, która nie zagraża jego trwałości w danym obrębie ewidencyjnym  oraz zapewnia ciągłość użytkowania lasu. Maksymalna wielkość do pozyskania, ustalona w uproszczonym planie urządzenia lasu, jest wielkością wyważoną i nieprzekraczalną, bowiem zapewnia ona trwałe zachowanie lasów.

Pozyskanie nie zgodne z UPUL jest możliwe w  szczególnych sytuacjach lub przypadkach losowych  – decyzję w tej sprawie wydaje Starosta na wniosek właściciela.

Każde drewno pozyskane na terenie lasów stanowiących własność prywatną powinno być ocechowane zgodnie z rozporządzeniem ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 24 lutego 1998r

A. Załatwianie spraw

a) wniosek– właściciel chcący pozyskać drewno z należących do niego działek leśnych obowiązany jest do zgłoszenia takowego zamiaru poprzez złożenie wniosku do Starostwie powiatowym w Biłgoraju ( można tego dokonać w sekretariacie starostwa, w pokoju 111 Ul. Boh. Monte Cassino 38, listownie za pośrednictwem poczty bądź bezpośrednio u leśniczego podczas pełnienia dyżurów w Urzędach Gmin.

Podanie obligatoryjnie zawierać powinno:

 • Imię i Nazwisko (właściciela, Współwłaściciela, użytkownika, posiadacza samoistnego, dzierżawcy) zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów)
 • adres zainteresowanego tel. kontaktowy
 • Nr dowodu osobistego
 • Nr działek z których prowadzone będzie pozyskanie i ich powierzchnia, położenie działek obręb wsi gmina.
 • gatunek drzewa oraz ilość sztuk
 • w przypadku współwłasności oświadczenie o wyrażeniu zgody na pozyskanie drzew przez pozostałych współwłaścicieli.

b) rozpatrywanie wniosków następuje niezwłocznie nie dłużej niż 7 dni o daty wpływu, w przypadku gdy niezbędne jest dodatkowe postepowanie do miesiąca czasu w sprawach trudnych do 2 miesięcy.

Również integralną częścią, a często i najważniejszą dla właściciela są wskazania dotyczące rozmiaru, sposobu pozyskania drewna oraz jego legalizacji. Określenie rozmiaru pozyskania następuje na podstawie Uproszczonego Planu Urządzania jak i oceny z natury . W przypadku oceny z natury właściciel zostanie poinformowany odpowiednio wcześnie o trminie jej przeprowadzenia

c) Cechowanie drewna, jest czynnością poprzedzającą wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna Przed przystąpieniem do ścinki należy telefonicznie ustalić z leśniczym termin ocechowania drewna.

Nadanie znaków cech jak i numerów sztuk lub stosów następuje po pozyskaniu drewna w miejscu jego pozyskania

d) Świadectwo legalności pozyskania drewna, umożliwiającą identyfikację drewna, określającą jego właściciela oraz potwierdzającą prawidłowość jego pozyskania.

W świetle powyższych przepisów pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa może mieć miejsce na podstawie:

 • uproszczonego planu urządzenia lasu,
 • decyzji starosty określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej,
 • zezwolenia starosty wydanego w przypadku losowym.

V. Nielegalny wyrąb

Pozyskanie drewna w lasach prywatnych  zostało zdyscyplinowane po wdrożeniu postanowień  ustawy z dnia 2 grudnia 1994r o zmianie ustawy Kodeks Wykroczeń (Dz. U. nr 6 poz. 29 z 1995r) Art. 158. 1. tej ustawy stanowi, że: „Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno, niezgodnie z planem urządzania lasu albo bez wymaganego zezwolenia podlega karze grzywny”

I dalej Art. 158. 2.: „W razie popełnienia wykroczenia popełnionego w pkt. 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna”

Powyższy przepis powinien skłonić właścicieli lasów do rozważnego potraktowania pozyskania drewna, skorzystania z doradztwa pracownika prowadzącego nadzór nad gospodarką leśną w ich lasach.