...
Loga Fundusze Europejskie

„Aktywnie i wirtualnie po Ziemi Biłgorajskiej”

Projekt realizowany  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.3  Turystyka przyrodnicza.
 
Umowa o dofinasowanie nr RPLU.07.03.00-06-0011/17-00 zawarta 20.04.2018r./ Aneks nr 1  dnia 02.10.2018r.
 • Całkowita wartość projektu 2 925 960,58 zł
 • Dofinasowanie ze środków UE: 2 022 606,50 zł
 • Okres realizacji wg harmonogramu  2017-2019
Projekt realizowany jest w  partnerstwie przez:
 • Gminę Biłgoraj – Lider
 • Powiat Biłgorajski – Partner
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
 • Budowę drogi dla rowerów  w Korytkowie Dużym
 • Oznakowanie pionowe szlaku rowerowego
 • Zakup urządzeń wykorzystujących  technologię  rozszerzonej rzeczywistości
 • Zakup  audioprzewodników
 • Montaż monitoringu wizyjnego i systemu przepływu ludności
 • Utworzenie i uruchomienie serwisu informatycznego
 • Opracowanie koncepcji wyeksponowania  obiektów turystycznych w krajobrazie Gminy Biłgoraj
Cel projektu:
Celem realizacji projektu jest zwiększenie  atrakcyjności turystycznej  Gminy Biłgoraj poprzez wykorzystanie potencjału walorów środowiska przyrodniczego.
projektaktywnieiwirtualnie
Projekt jest obecnie w fazie przygotowania do realizacji. Po zrealizowaniu tej inwestycji w miejscowości Korytków Duży powstanie ponad 2 kilometry ścieżki rowerowej oraz zostanie oznaczonych przeszło 95 km ścieżek na terenie całej Gminy.