logoprojekty

Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy ZSBiO w Biłgoraju

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa.
Nazwa inwestycji: Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Całkowita wartość: 10 827 795 zł (wliczone: koszty nadzoru + koszty projektu).
Ministerstwo Sportu: 3 500 000 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 6 876 561 zł.
Wkład własny: 451 234 zł.

Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla następujących szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Biłgorajski

Nazwa programu: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

Dofinansowanie: 70 000 zł.
Całkowita wartość: 87 500 zł.

polski lad autodrom
Zadanie współfinansowe z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Obszar inwestycyjny:                      Infrastruktura sportowa

Kwota orzeznaczona                      26 224 054,67 zł
Wartość oferty                                 30 999 999,00 zł
POLSKI ŁAD:   
Dofinansowanie                               14 998 500,00 zł
Wkład własny do Polskiego Ładu    1 666 500,00 zł
Wkład własny                                  14 334 999,00 zł

Przebudowa dróg powiatowych nr 2930l - ul. Graniczna i 2994l – ul.  Polna w Biłgoraju

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2930L - UL. GRANICZNA I 2994L – UL.  POLNA  W BIŁGORAJU

DOFINANSOWANIE 7 329 067,18 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 13 836 063,22 zł.

Przebudowa drogi powiatowej NR 2947L Zwierzyniec - Tereszpol

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2947L ZWIERZYNIEC - TERESZPOL
DOFINANSOWANIE        2 471 205,95 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI        4 118 676,59 zł.

logobliski

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Budżet projektu grantowego

999 911,12 zł

Wartość dofinansowania z UE

842 725,09 zł

 

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2929L DEREŹNIA - BUDZIARZE
DOFINANSOWANIE       1 026 944 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI     1 711 574,34 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+268
DOFINANSOWANIE        132 800 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      324 598,77  zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.