logoprojekty

Źródło finansowania: PRGiPID.

Okres realizacji projektu: 03.04.2017r. - 30.09.2017r.

Całkowita wartość projektu

3 286 441,53 zł

Wartość wkładu własnego

1 643 221,53 zł

Wartość dofinansowania

1 643 220,00 zł

Źródło finansowania: Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. - 31.08.2018 r.

Całkowita wartość projektu

3 289 612,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

3 289 612,00 zł

Źródło finansowania: RPO WL 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. - 31.12.2017 r.

Całkowita wartość projektu

2 158 466,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

2 158 466,00 zł

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu: 1.07.2017r. - 30.09.2020r.

 Całkowita wartość projektu                3 586 759,08 zł 
 Dofinansowanie z EFS 3 048 745,21 zł 
 Budżet państwa 179 337,95 zł 
 Wkład własny 358 675,92 zł 

Źródło finansowania: Europejski Funduszu Społeczny realizowany w ramach PO WER Erasmus+ w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Okres realizacji projektu: 01.12.2016r. - 30.06.2018r.

Całkowita wartość projektu

160 248,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

160 248,00 zł

Źródło finansowania: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM).

Okres realizacji projektu: 06.10.2016r. - 15.10.2016r.

Całkowita wartość projektu

16 673,55 zł

Wartość wkładu własnego

9 683,55 zł

Wartość dofinansowania

6 990,00 zł

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 14.09.2016r. - 15.11.2016r.

Całkowita wartość projektu

1 807 307,12 zł

Wartość wkładu własnego

685 347,13 zł

Wartość dofinansowania

1 121 960,00 zł

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 08.09.2016r. - 6.12.2016r.

Całkowita wartość projektu

2 011 451,39 zł

Wartość wkładu własnego

603 435,42 zł

Wartość dofinansowania

1 408 015,98 zł